2016 – Boletim Aedes Aegypti

Informativo_n_01

Informativo_n_02

Informativo_n_03

Informativo_n_04

Informativo_n_05

Informativo_n_06

Informativo_n_07

Informativo_n_08

Informativo_n_09

Informativo_n_10

Informativo_n_11

Informativo_n_12

Informativo_n_13

Informativo_n_14

Informativo_n_15

Informativo_n_16

resumo_dengue_semana16_

Informativo_n_17

resumo_dengue_semana17_

Informativo_n_18

resumo_dengue_semana18

resumo_dengue_semana19

Informativo_n_20

resumo_dengue_semana20

Informativo_n_21

Informativo_n_22

resumo_dengue_semana22

Informativo_n_23

resumo_dengue_semana23

Informativo_n_24

resumo_dengue_semana24

Informativo_n_25

resumo_dengue_semana25

Informativo_n_26

resumo_dengue_semana26

Informativo_n_27

resumo_dengue_semana27

Informativo_n_28

resumo_dengue_semana28

Informativo_n_29

resumo_dengue_semana29

Informativo_n_30

resumo_dengue_semana30

Informativo_n_31

resumo_dengue_semana31

Informativo_n_32

resumo_dengue_semana32

Informativo_n_33

resumo_dengue_semana33

Informativo_n_34

resumo_dengue_semana34

Informativo_n_35

resumo_dengue_semana35

Informativo_n_36

resumo_dengue_semana36

Informativo_n_37

resumo_dengue_semana37

Informativo_n_38

resumo_dengue_semana38

Informativo_n_39

resumo_dengue_semana39

Informativo_n_40

resumo_dengue_semana40

Informativo_n_41

resumo_dengue_semana41

Informativo_n_42

resumo_dengue_semana42

Informativo_n_43

resumo_dengue_semana43

Informativo_n_44

resumo_dengue_semana44

Informativo_n_45

resumo_dengue_semana44

Informativo_n_46

resumo_dengue_semana46

Informativo_n_47

resumo_dengue_semana47

Informativo_n_48

resumo_dengue_semana48

Informativo_n_49

resumo_dengue_semana49

Informativo_n_50

resumo_dengue_semana51

Informativo_n_52

resumo_dengue_semana52

LIRAa_Abril

LIRAa_Dezembro

LIRAa_Setembro